Taisyklės

VILNIAUS UNIVERSITETO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

1. Vilniaus universiteto neformaliojo švietimo paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) ir jo įgyvendinamų neformaliojo švietimo programų (toliau – Programa) klausytojo (toliau – Klausytojas) tarpusavio įsipareigojimus, jų vykdymo sąlygas ir tvarką.

2. Programos vykdomos vadovaujantis Vilniaus universiteto neformaliojo švietimo programų administravimo tvarkos aprašu.

3. Klausytojas įsipareigoja:

3.1. susipažinti su Programos aprašu, jos reikalavimais ir jų laikytis;

3.2. dalyvauti Universiteto organizuojamose apklausose, kuriomis renkama informacija apie Programos ar atskirų dalykų (modulių) įgyvendinimo kokybę;

3.3. teikti Universitetui tik teisingus duomenis, informaciją ir dokumentus;

3.4. sumokėti nustatytą Klausytojo įmoką už Programą (toliau – Įmoka) per Programos organizatoriaus nurodytą terminą ir Programos organizatoriui pateikti tai liudijančio dokumento kopiją.

4. Jeigu į Programą užsiregistravęs asmuo nesumoka nustatytos Įmokos, jo registracija gali būti panaikinta.

5. Pavėlavus sumokėti Įmoką ar jos dalį, už kiekvieną uždelstą dieną Klausytojas moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

6. Universitetas įsipareigoja:

6.1. užtikrinti dėstymo kokybę;

6.2. Klausytojui, įvykdžiusiam Programos reikalavimus, išduoti tai patvirtinantį Universiteto pažymėjimą;

6.3. sudaryti sąlygas susipažinti su Universiteto teisės aktais, reglamentuojančiais mokymąsi Universitete, skelbiant juos viešai prieinamoje Universiteto interneto svetainėje adresu www.vu.lt;

6.4. tvarkyti Klausytojo asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus;

6.5. informuoti Klausytoją apie jo finansinius įsipareigojimus Universitetui.

7. Į Programą užsiregistravusiam asmeniui dėl nenumatytų aplinkybių nebegalint dalyvauti Programoje, jį gali pakeisti kitas asmuo. Apie šį pasikeitimą turi būti informuojamas Programos organizatorius.

8. Į Programą užsiregistravęs asmuo turi teisę atšaukti savo registraciją. Jei registracija atšaukiama likus 3 dienoms iki Programos pradžios arba iki Programos organizatoriaus nurodyto termino, asmeniui grąžinama visa Universitetui sumokėta Programos klausytojo įmoka. Atšaukus registraciją likus mažiau negu 3 dienoms iki Programos pradžios, asmeniui Programos organizatoriaus sprendimu grąžinama 50-90  procentų Universitetui sumokėtos Įmokos. Abiem nurodytais atvejais Programos organizatoriui turi būti pateikiamas prašymas dėl Įmokos grąžinimo, kuriame turi būti nurodytas Programos pavadinimas, data bei sąskaita, į kurią turėtų būti grąžinta sumokėta Įmoka. Kartu su prašymu turi būti pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad Įmoka buvo sumokėta. Jei Programą organizuojantis Universiteto kamieninis padalinys numato kitus registracijos atšaukimo terminus, jis pateikia šią informaciją registracijos metu. Į Programą užsiregistravusiam, tačiau joje dalyvauti neketinančiam asmeniui prasidėjus Programai sumokėta Programos klausytojo įmoka nėra grąžinama.

9.  Programos organizatorius turi teisę atšaukti Programos vykdymą arba pakeisti Programos vykdymo datą. Į Programą užsiregistravę asmenys apie Programos vykdymo atšaukimą arba Programos vykdymo datos pasikeitimą turi būti įspėjami iš anksto. Atšaukus Programą, Įmoką sumokėjusiems asmenims grąžinama visa sumokėta suma. Tais atvejais, kai pakeitus Programos datą asmuo atšaukia savo registraciją, jam grąžinama visa Universitetui sumokėta Įmoka.

10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Klausytojas turi teisę susipažinti, kaip ir kokie jo asmens duomenys Universitete yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų norminių teisės aktų nuostatų.