Jūs turite prisijungti prieš registruodamiesi.
Programos pavadinimas Programos kodas
Vertimas
Padalinys Kalba (-os) MVG rūšis
Filologijos fakultetas

Lietuvių

Kita

Programos trukmė (akad. val.) Programos apimtis kreditais
678 ak.val. (3 semestrai) 90
Programos tikslas

Šiuolaikinių vertimo metodų ir naujausių technologijų taikymas ugdant profesionalaus vertimo raštu ir žodžiu įgūdžius.

Programos turinys
Vertimo programoje yra dvi specializacijos: vertimas raštu ir vertimas žodžiu (konferencijų vertimas). Programą sudaro du blokai: profesionalieji vertimo dalykai (vertimo raštu/žodžiu metodologija, verstinio teksto redagavimas, nuoseklusis/sinchroninis vertimas ir pan.) ir teorinių dalykų studijos (vertimo istorija ir teorijos, terminologija). Vertimo raštu ir žodžiu metodologijų moduliai, skirti praktiniams vertimo įgūdžiams ugdyti, išsiskaido į smulkesnius, konkrečias kompetencijas ugdančius dalykus, pvz., vertimo raštu metodologiją sudarantys dalykai užtikrina vertimo raštu kompetencijos ir vertimo techninių priemonių kompetencijos siekinių įgyvendinimą, ugdomos kalbos ir vertimo paslaugos kompetencijos. Privalomos ir vertimo teorijos, terminologijos, redagavimo paskaitos. Vertimo žodžiu metodologijos modulyje ugdomos sinchroninio ir nuosekliojo vertimo, kalbos ir vertimo paslaugos kompetencijos. Be to, specialiąsias profesines kompetencijas (kalbos, vertimo) studentai gali ugdyti ir per pasirenkamuosius kursus.
Mokymosi metodai Vertinimo metodai

Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, savarankiškos užduotys. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.).

Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Bet kurios srities bakalauro arba profesinio bakalauro diplomas ir sėkmingai išlaikytas stojamasis egzaminas. Jis susideda iš lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos ir antrosios užsienio kalbos žinių patikrinimo. Konkursinis balas – stojamųjų egzaminų pažymių vidurkis.
Informacija apie stojamąjį egzaminą: http://www.vsk.flf.vu.lt/stojantiesiems/priemimas-i-ma-ir-laipsnio-nesuteikiancias-studijas/

Stojantieji į MVG Vertimo programą turi registruotis Vertimo studijų katedroje: Universiteto g. 5, el. p. guoste.stoniene@flf.vu.lt, tel. nr. 268 7245.

Profesinė veikla, jos galimybės

Absolventas gali dirbti profesionaliu vertėju žodžiu arba raštu Europos Sąjungos institucijose, Lietuvos valstybinėse įstaigose ir privačiose įmonėse, vertimo biuruose, koordinuoti tarptautinius projektus, užsiimti vadybine veikla. Ugdomos kompetencijos bus naudingos pačiose įvairiausiose ekonominės veiklos srityse.

Programos kaina Kaina patvirtinta
2237.31 Eurų
Papildoma informacija

Paskaitos ir užsiėmimai vyksta kartu su magistrantūros programos studentais. Nors studijos vakarinės (paskaitos prasideda nuo 17 val.), pasirenkamųjų dalykų paskaitos gali vykti ir dienos metu.

Išduodamas dokumentas Priedas
Pažymėjimas Nėra
Programos dėstytojas Kontaktinis asmuo
profesorė Nijolė Maskaliūnienė

Guostė Stonienė
Vertimo studijų katedra
Filologijos fakultetas
Tel. 2687245
El. p. guoste.stoniene@flf.vu.lt
Universiteto g. 5, LT-01122 Vilnius
http://www.vsk.flf.vu.lt/stojantiesiems/priemimas-i-ma-ir-laipsnio-nesuteikiancias-studijas/

Tvarkaraštis

Data Pradžia Pabaiga Adresas Auditorija
2017 m. rugsėjo 1 d. Vertimo studijų katedra, Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5, Vilnius .